Combitech redovisar helårsrapport för 2014

Teknikkonsultbolaget Combitech, ett självständigt dotterbolag till försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB, släpper idag sin årsrapport för 2014. Sammanfattningsvis ett utmanande år, men samtidigt många ljusglimtar i form av viktiga avtal och utvidgning i Norden.

Combitechs försäljning minskade något under 2014 och uppgick till 1 649 MSEK. Försäljningen visade en god utveckling inom försvarsområdet, medan industrisektorerna haft en svagare utveckling.

Under året skedde flera viktiga händelser:

  •  I början av året tog Combitech över verksamheten i Saab Systems Oy med 60 anställda på 4 orter i Finland. Företaget tog därmed ett viktigt kliv i sin ambition att växa på den nordiska marknaden. Verksamheten integrerades i Combitech under första kvartalet och drivs sedan dess under namnet Combitech Oy.
  • I mars slutfördes förvärvet av norska Bayes Risk Management där Combitech köpte de resterande 30 % av aktierna utöver de 70 % som förvärvades i augusti 2012. I samband med detta integrerades Bayes Risk Management med Combitech AS som etablerades 2010. Hela verksamheten drivs nu under namnet Combitech AS.
  • Ett antal viktiga avtal har tecknats under året. Bland annat har Combitech stärkt sin position inom fordonsområdet, med flera omfattande ramavtal. Flera ramavtal har dessutom vunnits inom informationssäkerhets- och krishanteringsområdet, exempelvis med Rikspolisstyrelsen, Svenska Spel, Svenska kraftnät, Energimyndigheten och med fyra olika myndigheter i en gemensam upphandling. Försvarssegmentet har haft en positiv utveckling med ett flertal större beställningar inom ramen för befintliga ramavtal från FMV.  Nya ramavtal inom systemsäkerhet och satellitkommunikation har tecknats med FMV och ett avtal med danska flygvapnet om resursallokeringssystemet Wing vanns i internationell konkurrens.
  • Samarbeten har inletts med bland andra Dassault Systèmes, Savantic och Svensk krisledning.   
  •  I november placerade sig Combitech på en prestigefylld 18:e plats i Universums undersökning Sveriges Bästa Arbetsgivare. Combitech har haft en hög rekryteringstakt under året och antalet anställda ökade med 72 från årets början till 1470 personer.

– Sammantaget har det varit ett utmanande år för oss, med en svag utveckling inom industrisektorn. Samtidigt finns det många ljusglimtar i form av viktiga avtal som vi tagit hem i stark konkurrens, och vi har etablerat oss som en nordisk aktör.  Vi har nu ett starkt fokus på försäljning och förbättrad konkurrenskraft, säger Marie Bredberg, vd på Combitech.

NYCKELTAL

Orderläge

Orderingången nådde 1 494 MSEK, en minskning med 14 procent jämfört med föregående år. Orderingången är en blandning av små och medelstora uppdrag, ofta kopplade till ramavtal, och större beställningar som löper över flera år. Orderingången varierar därmed mellan åren.

Försäljningsintäkter

Försäljningsintäkterna uppgick till 1 649 MSEK, en liten minskning jämfört med 2013 (1 684). Minskningen beror främst på en lägre beläggning till följd av en svag utveckling inom flera industrisektorer. Andelen försäljning till kunder utanför Saab-koncernen uppgick till 60 procent (55). 

Resultat och marginal

Rörelseresultatet (EBIT) minskade på grund av den utmanande marknadssituationen och uppgick till 92 MSEK (148 MSEK 2013).  Rörelsemarginalen var 5,6 %, vilket är en minskning jämfört med 2013 (8,8 %).

Operativt kassaflöde

Det operativa kassaflödet minskade till 76 MSEK (162 MSEK) främst till följd av ett lägre resultat.