Combitechs kvartalsrapport januari-mars 2019

Teknikkonsultföretaget Combitech, ett självständigt dotterbolag till försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB, släpper idag sin kvartalsrapport för januari-mars 2019, som visar på en fortsatt stark orderingång.

- Vi ser ett fortsatt stort intresse från industrin när det gäller att dra nytta av digitalisering och nyskapande samarbeten, många gånger med hållbarhet som en stark drivkraft, säger Combitechs vd Hans Torin.

Under våren 2019 trädde en ny säkerhetsskyddslagstiftning i kraft, vilket ökat det allmänna intresset för och medveten kring cybersäkerhet ytterligare.

- Vi ser ett ökat intresse för cybersäkerhet, vilket också bidrar till vår starka orderingång och med den positiva utvecklingen ser vi ett fortsatt behov av att rekrytera ingenjörer på alla våra orter, avslutar Hans Torin.

VIKTIGA HÄNDELSER, JANUARI-MARS 2019

- Combitech har tecknat en rad nya avtal inom offentlig verksamhet inom framförallt it-tjänster och informationssäkerhet. Bland annat ramavtal kring informationssäkerhetstjänster för Stockholm Stad, informationssäkerhetsanalys Växjö Kommun och teknikinformatörer till Stockholm Vatten och Avfall.

- Combitechs finska dotterbolag Combitech Oy tecknade i januari avtal med Finska försvarsmakten kring livscykelstödtjänster för systemen inom den militära luftfarten och sjöförsvaret samt spanings-, övervaknings- och ledningssystemområdet. Avtalet är värt 5,1 miljoner Euro och omfattar 50 personer.

- Under kvartalet har Combitech arbetat aktivt för att förbereda företag och verksamheter för den nya säkerhetsskyddslagen som trädde ikraft 1 april. Bland annat har seminarium kring lagen arrangerats på en rad orter.

- Som en del i vårt hållbarhetsarbete medverkade Combitech i arbetet med att ta fram en färdplan för fossilfri konkurrenskraft, tillsammans med drygt 40 företag från IT-konsultbranschen. Färdplanen överlämnades till klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) och näringsminister Ibrahim Baylan (S) i mars.

Nyckeltal, januari-mars 2019

Orderläge

Orderingången första kvartalet var 629 MSEK, en ökning med 17 procent jämfört med första kvartalet 2018 (536 MSEK).

Försäljningsintäkter

Försäljningsintäkterna uppgick till 639 MSEK, en ökning med 2,6 procent jämfört med samma period 2018 (623 MSEK).

Resultat och marginal

Rörelseresultatet (EBIT) var 54 MSEK, en minskning med 0,5 procent jämfört med samma period 2019 (57 MSEK). Rörelsemarginalen uppgick till 8,5 procent, jämfört med 9,2 procent 2018.

Operativt kassaflöde

Det operativa kassaflödet var 12 MSEK, jämfört med 69 MSEK första kvartalet 2018. Minskningen i kvartalet beror främst på tillfälliga förändringar i rörelsekapitalet. 

För ytterligare information

Åsa Scherling, Kommunikationschef, Combitech
Tel: 0734-18 77 98, E-post: asa.scherling@combitech.se
Ann-Sofi Jönsson, IR-ansvarig, Saab AB
Tel: 08-463 02 14, E-post: ann-sofi.jonsson@saabgroup.com 

Om Combitech
Combitech är ett nordiskt teknikkonsultbolag med drygt 1800 medarbetare i Sverige, Norge och Finland, med speciellt fokus på digitalisering, Cyber Security och totalförsvar. Företaget är ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab.