Säkerhetsprövning och intervjuteknik - Del 2

HANTERA svårare personalrelaterade risker på ett professionellt sätt

Organisationer satsar idag stora belopp på att skydda sin information och sina fysiska tillgångar. Men oavsett hur bra IT, informationssäkerhet eller fysisk säkerhet en organisation har så kommer skyddsvärden vara tillgänglig för personer som fått behörighet. Den som vill komma år våra skyddsvärden behöver inte hacka eller bryta sig in om går att komma åt på ett enklare sätt,  tex genom en anställning, uppdrag eller genom någon person som redan är på insidan.

Genom personalsäkerhet kan du förebygga, upptäcka och hantera dessa risker. Med stöd av ”best practice” från verkliga case och ett tydligt lagstöd bygger vi er förmåga att hantera oegentligheter och sårbarheter inom hela personallivscykeln oavsett om det rör anställda, konsulter eller entreprenörer. Genom våra utbildningar erbjuder vi er möjligheten till professionell personalsäkerhet.

Nästa tillfälle: 3 september i Nyköping

Kursens mål

Deltagaren ska efter kursen kunna genomföra en fördjupad säkerhetsprövning med förhöjda riskindikatorer, med syfte att skapa ett kvalificerat beslutsunderlag. Detta  uppnås genom beteendeanalys och avancerad frågeteknik.

Kursen ger förutsättningar att identifiera, analysera, värdera personalsäkerhetsrisker och ge rekommendationer till ansvarig beslutsfattare

Målgrupp för kursen

Personal som ska hantera eller stödja utredningar svårare rekryterings-, personal- eller rekryteringsärenden.

Krav & lagstöd: Säkerhetsskyddslag (2018:585), Säkerhetsskyddsavtal (SUA), Dataskyddsförordningen (GDPR) (2018), ISO 9001, ISO 27001, ISO 31000

Kursinnehåll:

 • Omhändertagande av riskfaktorer
 • Fördjupad frågeteknik
 • Intervjupsykologi
 • Verbalanalys och motståndshantering

Kursupplägg:

Förmiddag - Hantera personalsäkerhetsrisker, fördjupad intervjupsykologi

Eftermiddag - Verbalanalys och motståndshantering, bedömning

Kursinnehåll Fördjupningskursen

 • Omhändertagande av riskfaktorer

Du får lära dig att analysera och förstå personalrelaterade sårbarheter och risker och genomföra välavvägda, långsiktiga effektiva riskhanteringsåtgärder som vilar på en stabil rättslig grund. Vi lägger stor vikt på kommunikation till kandidaten och hantering av etik och integritet i personalärenden.

 • Fördjupad Intervjupsykologi

Under del 1 får deltagarna de grundläggande psykologiska faktorerna som påverkar intervjutekniken. Under del 2 (fördjupningskursen) föredras de bakomliggande psykologiska principerna för de riskfaktorer vi försöker upptäcka och klarlägga. Dessa principer vägs samman med de praktiska fallen som deltagarna arbetar med för att stödja frågeställningarna och slutligen bedömningen.

 • Verbalanalys och motstånd

Vad innebär ett svar? Under detta block gräver vi djupare i de svaren vi får från motparten där vi noterat avvikelser. Detta block ger verktygen för att upptäcka och hantera såväl verbala som icke verbala beteenden.

 • Bedömning

Efter att ha klarlagt uppmärksammade områden skall den information som framkommit analysera, värderas och möjligen hanteras. Under detta block får deltagarna verktygen att, mot bakgrund av all inhämtad information, ge rekommendationer till organisationen.

Krav som kursen bygger på:

 • Säkerhetsskyddslag (2018:585)
 • Säkerhetsskyddsförordning (2018:658)
 • Dataskyddsförordningen (GDPR) (2018)
 • Säkerhetsskyddsavtal, kommersiella-, bi- och multilaterala avtal

ISO 9001:2015, ISO 27001:2017, ISO 27002:2014 , ISO 31000:2009

Säkerhetsskyddslagen 2019 2 kap 4§:

Förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i en verksamhet där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i en verksamhet som av någon annan anledning är säkerhetskänslig.

Enligt ISO 27001:2017 (utdrag)

 • Att säkerställa att anställda och leverantörer förstår sitt ansvar och är lämpliga för de roller som de är tilltänkta för.
 • Att skydda organisationens intressen som en del av processen...

Bakgrundskontroll på alla sökande för anställning ska utföras i enlighet med relevanta författningar och etiska krav...

Läs mer om