Säkerhetsprövning och intervjuteknik

Säkerhetsprövningssamtal syftar till att identifiera personer som kan utgöra en säkerhetsrisk för företaget/organisationen med skyddsvärd verksamhet. Combitech, med hjälp av vår samarbetspartner Prolegia, kartlägger viktig fakta avseende kontrollpersonens bakgrund och identifierar eventuella riskmarkörer. Informationen sammanställs i en rapport som följer säkerhetsprövningssamtalets kronologi. Bakgrundsverifiering är ett viktigt stöd för att säkerställa kontrollpersonens pålitlighet och trovärdighet i säkerhetsprövningssamtalet.

Kursen är baserad på verkliga intervjufall.

Kontakta oss för anmälan & mer information om kursen

Målgrupper

Personal som genomför intervjuer i syfte att inhämta beslutskritisk information t ex vid rekryteringsintervjuer, svåra personalärenden, referenstagning och säkerhetsprövning med stöd av bakgrundsverifieringar.

Kursens mål

Att ge grundläggande kunskaper i hur man planerar, genomför och efterbearbetar ett säkerhetsprövningssamtal. En bedömning kring informationens sakriktighet och tillförlitligheten hos motparten ligger sedan till grund för kommande beslut. Deltagarna ska få en förståelse för hur man integrerar personalsäkerhet i sitt dagliga HR-arbete och därigenom hanterar formella krav och ökar affärsnytta.

Deltagarna får djupare insikt i de svårigheter som omgärdar en säkerhetsprövning samt hur man bäst överbryggar dem. Utbildningen ger även ökad förståelse för hur Prolegias tjänster kan förbättra planeringen inför samtalet och säkerställa personens trovärdighet.

Kontakta oss för mer information

Personalsäkerhet

Hur integreras säkerhetsprövningen in i organisationens HR-arbete? Hur hanterar man hot och risker kring individer och verksamhet? Du får förståelse för hur man hanterar krav från såväl säkerhetsskyddslagenGDPR och ISO-standards kan hanteras i praktiken. Du får med dig värdefulla blanketter, mallar och verktyg för att göra en gedigen grundutredning på ett brett verifierat underlag.

Intervjuteknik

 • Vad innebär ett säkerhetsprövningssamtal? Vad syftar samtalet till och hur når vi uppsatta mål? Hur kan vi ställa de svåra frågorna utan att det goda samtalsklimatet påverkas?
 • Förberedelser och intervjustruktur: Hur skall ett samtal bäst genomföras? Här får deltagarna kunskap om planering och insikt kring hur samtalet bör struktureras för att uppnå önskade delmål.
 • Frågeteknik är ett av de svåraste hantverken att bemästra. Deltagarna får lära sig samtliga frågetyper och får möjlighet att praktiskt öva när och hur de bör användas i samtal.

Kursinnehåll

 • Frågeteknik - är en djupdykning i intervjuteknikens ena fundament. Samtal och intervjuer tenderar att slentrianmässigt följa en rutin där informationsinhämtning blir lidande. Detta lektionspass går igenom de viktigaste frågetyperna och hur de nyttjas under samtalet.
 • Intervjupsykologi 1 – Kommunikation och beteendeanalys - Vi kommunicerar kontinuerligt och ofta omedvetet med vår omgivning. Via kroppsspråk, tonläge och ordval skickas signaler som för
  mottagaren kan vara svåra att tolka. Beteendeanalys är förmågan att upptäcka och tolka icke-verbala, tonala och verbala signaler och beteenden.
 • Intervjupsykologi 2 – Lögnens psykologi - Hur definierar vi lögn? Här får deltagarna en djupare förståelse kring svårigheterna att definiera skillnaden mellan sanning och lögn, samt en god förståelse
  för hur lögnen påverkar oss.
 • Intervjupsykologi 3 – Relationsuppbyggnad är en inte sällan förbisedd del av samtalet. Vår förmåga att
  få den vi intervjuar att känna sig avslappnad i en stressig intervjusituation, är ofta avgörande för vår informationsinhämtning. Lektionspasset syftar till att ge grundläggande verktyg för att skapa det intervjuklimat som bidrar till att uppnå samtalets målsättning.
 • Intervjuteknik och klarlägganden – beskriver hur samtalet genomförs, vad som bör göras och i vilken ordning. Utöver den ingående beskrivningen av hur samtalsledare ställer frågor inom de specifika ämnesområden. Ges även verktygen för att följa upp svaren.

Bakgrundverifiering / uppgiftskontroll

Prolegias bakgrundsverifiering: Hur stödjer informationen samtalsledaren inför och under samtalet? Genomgång av exempelrapporter och möjliga utfall samt eskalering & riskbedömning. Säkerhetsskyddslagen, PUL, GDPR. Denna del kan anpassas till kundens verksamhet och arbetssätt.

Läs mer om