Säkerhetsprövning och intervjuteknik - Del 1

FÖREBYGGA personalrelaterade risker på ett professionellt sätt

Organisationer satsar idag stora belopp på att skydda sin information och sina fysiska tillgångar. Men oavsett hur bra IT, informationssäkerhet eller fysisk säkerhet en organisation har så kommer skyddsvärden vara tillgänglig för personer som fått behörighet. Den som vill komma åt våra skyddsvärden behöver inte hacka eller bryta sig in om går att komma åt på ett enklare sätt,  t.e.x genom en anställning, uppdrag eller genom någon person som redan är på insidan.

Del 1 ger grundläggande kunskaper för att förebygga och upptäcka personalrelaterade risker medan del 2 fokuserar på att hantera dem. Med stöd av ”best practice” från verkliga case och ett tydligt lagstöd bygger vi er förmåga att hantera oegentligheter och sårbarheter inom hela personallivscykeln oavsett om det rör anställda, konsulter eller entreprenörer. 

Nästa tillfälle: 1-2 september i Nyköping (fullbokat), 6-7 oktober i Nyköping

Kursens mål

Deltagaren ska efter kursen kunna genomföra en säkerhetsprövning baserad på säkerhetsprövningsintervju, referenstagning och bakgrundskontroll. (Grundutredning)

Detta uppnås genom intervjuförberedelser, relationsskapande åtgärder och välavvägd frågeteknik. Kursen ger färdigheter att genomföra sanningsbefrämjande samtal, med en positiv intervjuupplevelse.

Målgrupp:

Del 1, Personal som genomför rekryteringsintervjuer, hanterar personalärenden, referenstagning och säkerhetsprövning och hanterar bakgrundskontroller eller gör personbedömningar.

Del 2, Personal som ska hantera eller stödja svårare rekryterings eller personalärenden.

Lagstöd & Standards: Säkerhetsskyddslag (2018:585), Dataskyddsförordningen (GDPR), Säkerhetsskyddsavtal (SUA), ISO 9001, ISO 27001, ISO 31000

Metodik:

Kursen är baserad på praktiska övningar med case som varvas med teori.

Kursinnehåll:

Del 1

 • Personalsäkerhet, metodik
 • Tillämpa bakgrundskontroller
 • Lagstöd och standards
 • Grundutredning och förberedelser
 • Intervju- och frågeteknik
 • Beteendeanalys och relationsuppbyggnad
 • Lögnens psykologi
 • Fokusområden, bedömning och sammanfattning

Del 2

 • Omhändertagande av riskfaktorer
 • Fördjupad frågeteknik
 • Fördjupad intervjupsykologi
 • Verbalanalys och motståndshantering

Kursupplägg:

Del 1

Förmiddag Dag 1 - Grunder personalsäkerhet med bakgrundskontroller

Eftermiddag Dag 1 - Introduktion och översikt, Intervju och frågeteknik, Förberedelser

Kväll Dag 1 - Praktisk övning och gemensam middag

Förmiddag Dag 2 - Förberedelser forts., Beteendeanalys och relationsuppbyggnad

Eftermiddag Dag 2 - Lögnens psykologi, Fokusområden, Bedömning/rapportskrivning

Del 2

Förmiddag - Hantera personalsäkerhetsrisker, fördjupad intervjupsykologi

Eftermiddag - Verbalanalys och motståndshantering, bedömning

Kursinnehåll Del 1

 • Personalsäkerhet, metodik

Hur säkerställer man personalsäkerhet inom HR-processer och affärsrelationer? Vi sätter oss in i riskfaktorer och hotbilder som är relevanta för olika verksamhetsområden. Vi ser hur vi använder bakgrundskontroller, referenstagning och självdeklarationer. Kursen väver in praktiska exempel från verkligheten där vi lär oss av andras framgångar och misstag. Du får vägledning i lagstöd, etik och kommunikation.

 • Grundutredning & förberedelser

Med lite tid till att ha intervjun mot bakgrund av allt som måste avhandlas under intervjun, utgör förberedelserna en avgörande roll till om vi lyckas med samtalet eller inte. Under detta block förklaras hur bakgrundsinformation sammanställs och ordnas för att underlätta samtalet.

 • Intervju- & frågeteknik

Alla områden som avhandlas under intervjun syftar till att ge det bästa underlaget som möjligt. Varje fråga vi ställer, i vilken ordning och hur vi följer upp dem blir därför viktigt. Detta block belyser hur vi nyttjar de olika frågetyperna inom de olika intervjuområden och hur vi, genom aktivt lyssnande, följer upp svaren. 

 • Beteendeanalys & relationsuppbyggnad

Intervjuer är för de allra flesta en jobbig situation att ställas inför. Som samtalsledare måste vi kunna anpassa oss för att minimera stressen som folk upplever. För att lyckas med detta måste samtalsledaren kunna läsa situationen och snabbt anpassa intervjutekniken vid behov.

 • Lögnens psykologi

Hur definierar vi egentligen en lögn? Under denna lektion får deltagarna en djupare förståelse för svårigheterna att definiera skillnaden mellan sanning och lögn, samt en god förståelse för hur lögnen påverkar oss.

 • Fokusområden, bedömning & sammanfattning

Även fast fokusområden genomsyrar hela kursen, förklaras särskilt i detta block de ämnesområden kring vilka vi ställer frågor, för att kunna uppnå syftet med samtalet, dvs att uppnå personkännedom. Efter att genomfört samtalet är det så dags att utvärdera och ge rekommendationer. Under detta block förklaras de tre bedömningskategorierna som samtalsledare kan ge.

Bakgrundskontroll

Combitech samarbetar med Prolegia AB som är en leverantör av bakgrundskontroller. Under kursen deltar Prolegias expert Thomas Hjälmblad.

Läs mer om