Utvärdering av händelser och kriser: Covid-19

Behöver ni utvärdera er hantering av pandemin?

Många organisationer har aktiverat sin organisation för krishantering under arbetet med att hantera konsekvenserna av den pågående pandemin orsakad av Covid-19. Även att vi är mitt i krisen är det hög tid att påbörja utvärdering av arbetet.

Att utvärdera ert eget arbete hjälper er att främja styrkor och korrigera brister. Att låta en extern part göra utvärderingen säkerställer objektivitet och frigör era egna resurser till det operativa arbetet.

Under vårens smittspridning har aktörers arbete med hanteringen av Covid-19 ställt höga krav på många organisationer och en utvärdering som påbörjas nu ger underlag för ett förbättrat arbete med att hantera pandemin under kommande månader.

Vad ska utvärderas?

I en utvärdering utgår vi från de förmågor ni som organisation önskar en bedömning av. Det kan till exempel handla om roller och ansvar, beslutsfattande, samverkan, kriskommunikation, organisering, planer och mallar, åtgärder, effektivitet med mera.

När bör utvärderingen påbörjas?

Ofta startar en utvärdering efter att hanteringen av en inträffad kris eller samhällsstörning är över. Men en utvärdering kan också genomföras under tiden hanteringen pågår. Det skapar möjlighet till förbättringar under hand.

Hur bör utvärderingen gå till?

Tillgång till information är avgörande för kvaliteten av utvärderingen. Informationen inhämtas med fördel redan under hanteringsfasen genom observationer och intervjuer. Utöver detta är uppföljande intervjuer, enkäter, workshops och dokumentation såsom loggar och lägesbilder, kommunikationsåtgärder med mera möjliga ingångsvägar.

Inträffade händelser ger unika tillfällen till lärande och utveckling! Målet med en utvärdering är att metodiskt förbättra och utveckla. Att både våga se fel och brister såväl som lösningar och framgångsfaktorer.

Kajsa Helmbring, Resultatenhetschef Combitech

Vårt mervärde

Integritet, ödmjukhet och tydlighet är ledord för våra utvärderingar!

Combitechs konsulter som arbetar med utvärdering har själva varit med och hanterat inträffade kriser och samhällsstörningar i olika roller samt genomfört många utvärderingar av inträffade kriser och samhällsstörningar. Vi har förståelse för de utmaningar organisationer, enskilda individer och beslutsfattare ställs inför vid en inträffad kris eller samhällsstörning.

Pågående utvärderingar kopplade till Covid-19

Combitech har fått förtroendet att utvärdera flera aktörers hantering av pandemin. Bland annat arbetar vi för närvarande med att utvärdera flera kommuners arbete med Covid-19. Även globala företagskoncerner har drabbats hårt under krisen och har anlitat oss för att utveckla arbetet framåt genom att redan nu utvärdera vårens arbete.

”Att vara opartisk vid utvärdering av egen verksamhet är svårt. Genom att ta extern hjälp för att utvärdera vår hantering av pandemin får vi en högre grad av objektivitet och ett breddat perspektiv.”

- Bo Tenland, verksamhetsutvecklare på Säkerhet och beredskapsavdelningen Växjö kommun.

Läs mer om: