Div. kunder

Om civilförsvarets planering: Enligt svensk lag definieras totalförsvar som förberedelserna och planeringen som krävs för att Sverige ska stå redo för krig. När regeringen har utlyst högsta beredskap räknas alla samhällets funktioner in i totalförsvaret, vilket består av det militära försvaret och civilförsvaret.

Riksdagen, regeringen, myndigheter, kommuner, privata företag, frivilliga försvarsorganisationer samt individer är alla en del av totalförsvaret. I början av detta århundrade avvecklade Sverige det mesta av sin planering för ökad beredskap och krig. Som följd nedmonterades stora delar av totalförsvaret, inte minst på den civila sidan. Under många år har vi inte haft någon systematisk planering eller förberedelse inför ökad beredskap eller krigsförhållanden. Regeringen har nu beslutat att den här typen av totalförsvarsplanering ska återupptas. 

  • Utmaning: De flesta myndigheter, kommuner och privata företag vet inte hur de ska utföra denna typ av planering eller ens var de ska börja. Combitech kan hjälpa till med alla delar av detta. Ett verktyg är att genomföra träningar, eller spel, för att förstå roller, ansvar och utmaningar.
  • Resultat: Combitech har stöttat och organiserat krigsspel som en del av den civila försvarsplaneringen åt flertalet kunder inom olika sektorer så som transport- och försvarsindustrierna, både privat och offentlig. Combitechs expertis i metodik, kunskap om krigets verklighet och vad som krävs för att efterleva relevanta lagar kombinerat med kundens egen djupa kunskap om sin verksamhet skapar bra värde. Nyckelpersoner inom företagen ökar sin medvetenhet och sitt engagemang, samtidigt som de lär sig att planera och prioritera. 
  • Lösning: Spel är ett kraftfullt verktyg för alla organisationer som är involverade i det civila försvaret och krishanteringsplanering. Det kan användas som ett utforskande verktyg för att öka förståelsen för komplexa frågor, som ett planeringsverktyg och som ett test och utvärdering för existerande planering.

Ett typiskt krigsspel börjar med en kort utbildande modul som säkerställer en gemensam kunskapsplattform och förståelse bland deltagarna. En grund fastställs, till exempel var en organisation finns fysiskt på ett givet territorium samt vilka logistikflöden och legala begränsningar som finns. Organisationens förmåga att upprätthålla tjänsteleverans testas därefter genom att introducera olika typer av problem som kan uppstå i kris eller krig så som avbruten strömförsörjning, störningar i trafiken eller direkt attack av beväpnade styrkor. Genom att också erbjuda möjligheten att använda fysiska kartor och symboler kan vi säkerställa informationssäkerhet även om säkrade enheter inte finns tillgängliga. Därutöver är krigsspel som är baserade på fysiska kartor enligt vår erfarenhet mer intuitivt och engagerande för deltagarna.