4. Skapa grundförmåga att hantera

En god krisberedskap vilar på tre ben; kunskap, struktur och beteende. Det behöver finnas planer på plats, och kunskap om hur de används.  Vidare krävs stödfunktioner som ex. anpassade lokaler och säker kommunikation som fungerar även vid störningar. Vi kan stödja med:

  • Utbildning i samhällets krisberedskap
  • Lednings- & sambandsanalys
  • Stöd med säkerhetsskydd
  • Krisledningsmetodik (stabsmetodik)
  • Krigsorganisation & krigsplacering av personal
  • Kris- & beredskapsplaner
  • Kommunikationssötd t.ex. Rakel & WIS
  • Kriskommunikation
  • Utbildning i gemensamma grunder för samverkan & ledning
  • Plan för psykosocialt omhändertagande, POSOM