Krisberedskap

När finansiella aktörer eller näringsidkare med stora ekonomiska intressen utsätts för hot eller drabbas av kriser, måste mekanismerna för krishantering aktiveras snabbt och korrekt för att minimera skada internt och externt.

Ett hot eller en kris som slår mot en eller flera aktörer i det finansiella systemet kan sprida sig som en skogsbrand. Likaså kan händelser som drabbar en butikskedja eller ett spelbolag få tunga konsekvenser i relationerna till kunder, affärspartners, leverantörer och andra intressenter.

Combitech erbjuder experter inom krisberedskap och krishantering på många platser i Sverige. Experter som har lång erfarenhet av att stödja finansiella aktörer och näringsliv i arbetet med att kartlägga risk och sårbarhet och göra konsekvensanalyser, samt planera för kontinuitet och genomförande av åtgärder som krävs för att säkerställa verksamhetens krishanteringsförmåga. Såväl mot omvärlden som internt.

Kontinuerlig utbildning och övning bidrar till långsiktigt byggande av en säkerhetskultur där riskmedvetenhet och krishanteringsförmåga finns naturligt.

Tjänsteområde/delar

 • Verksamhetskartläggning
 • Behovsanalys
 • Processledning och stöd
 • Utbildning
 • Risk- och sårbarhetsanalyser
 • Kontinuitetsplanering
 • Krisledningsmetodik
 • Kriskommunikation
 • Medieträning
 • Kris- och beredskapsplaner
 • Krisledningsövningar
 • Utredning och analys efter inträffade händelser
 • Metodstöd för utvärdering
 • Säkerhetskultur
 • Säkerhetsskydd