Civilt försvar

När samhället står under höjd beredskap måste viktig verksamhet fortsätta fungera. Combitech arbetar med att stärka alla förmågor inom civilt försvar.

Våra konsulter har lång erfarenhet av att hjälpa både offentliga och privata verksamheter med alla delar inom krisberedskap, till exempel risk-, kontinuitets- och krishantering. De är vana vid att arbeta på olika nivåer i en verksamhet - från att stötta ledning till att hjälpa operativa team. Självklart utgår vi från tillämplig lagstiftning, myndigheters föreskrifter och internationella standarder inom området.

Planering för höjd beredskap - 6 viktiga steg

1. Inrikta beredskapsplaneringen
Combitech kan bistå med hela eller delar av en verksamhets beredskapsplanering utifrån förutsättningar och relevant lagstiftning. 

2. Identifiera åtgärder
Combitech kan bistå med förslag till åtgärder, arbetsformer och bakgrundsinformation samt leda workshops och spel som ligger till grund för en handlingsplan vid höjd beredskap.

3. Analysera kritiska verksamheter
Varje aktör ska, utifrån sitt ansvar identifiera vilka delar av verksamheten som måste fungera i krig, och vilka underliggande beroende som finns. Combitech kan hjälpa till med kartläggning av kritiska resurser, beroenden och processer samt framtagandet av planer för kontinuitet.

4. Skapa förmåga att verka i krig
För att bedriva prioriterad verksamhet under störda förhållanden krävs förberedelser. Combitech kan stödja i utformningen av planer, krigsorganisation och krigsplanering med mera.

5. Säkra tillgången till kritiska resurser
Hur ska en verksamhet säkerställa att man har tillgång till de resurser som krävs vid höjd beredskap? Combitech kan stödja med såväl analys av vilka investeringar som bör prioriteras, likaså göra en översyn av avtal ur ett totalförsvarsperspektiv.

6. Öva för att utveckla förmåga
Övningar är ett effektivt verktyg för att utveckla förmåga, befästa förmåga och pröva förmåga. Combitech kan bistå med skräddarsydda övningar helt utifrån verksamhetens behov och den grupp som ska tränas.  


Tjänsteområde/delar

 • Utredningsarbete
 • Analyser av beroenden, sårbarheter och risker
 • Risk- och sårbarhetsanalyser och förmågevärdering
 • Utbildning och övning (krigsspel)
 • Privat-offentlig samverkan
 • System och processer för informationssäkerhet, försvarssekretess och rikets säkerhet
 • Policys, riktlinjer och rutiner
 • Handlingsplaner
 • Säkerhetskultur
 • Robust kommunikation
 • Cyber Security
 • Logistik
 • Kriskommunikation

Combitech kan också tillföra värdefull spetskompetens inom  Krisberedskap, Säkerhetsskydd och Robust infrastruktur. Vi erbjuder även utbildningar inom dessa områden.