Civilt försvar

När samhället står under höjd beredskap måste viktig verksamhet fortsätta fungera. Combitech stärker förmågor i alla delar av det civila försvaret.

Det civila försvaret är ingen organisation, utan en verksamhet som bedrivs av flera aktörer i samverkan: Statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer. Uppgiften är att skydda civilbefolkningen, säkerställa samhällsviktiga funktioner och vara samhällets stöd till Försvarsmakten.

Combitech har mycket lång och djup erfarenhet inom krisberedskap och krishantering för samhälle, militärt försvar och företag. Med helhetsförståelse, stora resurser och närvaro på många platser i Sverige kan vi hjälpa alla typer av organisationer stärka sina förmågor – från operativ nivå till strategi- och ledningsnivå. Vid sidan av att utveckla organisationen tillför vi värdefull teknisk spetskompetens inom samhällsviktiga delar som till exempel IT, kommunikation och Cyber Security. Vi kan också hjälpa till med planering av civilt försvar, exempelvis vad gäller drivmedel, skyddsrumsplanering, livsmedel, evakuering med mera.

Tjänsteområde/delar

 • Utredningsarbete
 • Analyser av beroenden, sårbarheter och risker
 • Risk- och sårbarhetsanalyser och förmågevärdering
 • Utbildning och övning (krigsspel)
 • Privat-offentlig samverkan
 • System och processer för informationssäkerhet, försvarssekretess och rikets säkerhet
 • Policys, riktlinjer och rutiner
 • Handlingsplaner
 • Säkerhetskultur
 • Robust kommunikation
 • Cyber Security
 • Logistik
 • Kriskommunikation