Krisberedskap

Naturkatastrofer. Stora olyckor. Angrepp på staten. När det civila försvaret aktiveras måste varje aktör veta sin roll och besitta de förmågor som förväntas. Combitech hjälper organisationer bli förberedda.

Om det värsta inträffar, eller hotar att inträffa, måste viktiga samhällsfunktioner fortsätta fungera. För att detta ska vara möjligt behöver alla involverade i det civila försvaret, från myndigheter och kommuner till företag och organisationer, förstå sin roll i Sveriges krishanteringssystem och ha en tydlig krisplan för såväl interna som externa processer och samverkan.

Combitech erbjuder experter inom krisberedskap och krishantering över hela Sverige. Experter som har lång erfarenhet av att stödja alla slags organisationer i arbetet med att kartlägga, planera och genomföra de åtgärder som krävs för att säkerställa verksamhetens krishanteringsförmåga övergripande och på individnivå. Kontinuerlig utbildning och övning bidrar till det långsiktiga byggandet av en organisationskultur där riskmedvetenhet och krishanteringsförmåga finns naturligt.

Titta gärna på vår film om kriskommunikation. Du får ta del av två olika scenarier för hur en verksamhet hanterar en krissituation.

Tjänsteområde/delar

 • Verksamhetskartläggning och behovsanalys
 • Processledning och stöd
 • Utbildning
 • Risk- och sårbarhetsanalyser
 • Kontinuitetsplanering
 • Krisledningsmetodik och krisledningsövningar
 • Kriskommunikation och medieträning
 • Lednings- och sambandsanalys
 • Kris- och beredskapsplaner
 • Kommunikationsstöd, till exempel Rakel och WIS
 • Utredning och analys efter inträffade händelser
 • Metodstöd för utvärdering
 • Privat-offentlig samverkan
 • Hot och våld